Adil

Pengertian Adil : 
  1. sama berat ; tidak berat sebelah ; tidak memihak
  2. berpihak kepada yg benar ; berpegang pada kebenaran
  3. sepatutnya ; tidak sewenang-wenang ; mengadili serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ; peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan  badan peradilan menurut hukum yang berlaku ; pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang membentuknya ; badan peradilan tingkat pertama berkuasa mengadili semua perkara hukum di daerah hukumnya.

Acta Non Verba

Istilah yang biasa digunakan dalam menuntut kedisiplinan yang lebih senang dengan tindakan nyata dan bukan bukan perkataan berlaka. Lih...